Beth yw Kickstart?

Mae’r Cynllun Kickstart yn rhan o raglenni sgiliau a chyflogaeth ‘Cynllun ar gyfer Swyddi’ y Llywodraeth, sydd hefyd yn cynnwys Prentisiaethau, Lefelau T a Hyfforddeiaethau.

Mae’r Cynllun Kickstart yn cynnig swyddi chwe mis i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd ar hyn o bryd yn hawlio Credyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir. Nid yn unig y bydd gennych berson ifanc yn gweithio i chi, wedi’i ariannu gan y Llywodraeth, byddwch hefyd yn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy sydd â’r nod o gynyddu eu cyfle o gael gwaith parhaus.

Mae miloedd o gyflogwyr fel chi, ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a dielw, eisoes wedi gwneud cais am gyllid, sy’n cynnwys:

Beth yw’r buddion posibl i’ch busnes?

Trwy gyflogi person ifanc trwy’r Cynllun Kickstart, bydd gennych rywun yn gweithio i chi am chwe mis a allai ddod â syniadau ac egni ffres gyda nhw a all helpu’ch busnes i ffynnu.

Byddwch yn rhoi cyfle a allai newid bywyd i rywun sy’n ddi-waith ddechrau gyrfa newydd yn eich diwydiant a bod yn chwarae’ch rhan yn yr adferiad economaidd ôl-bandemig.

Darllenwch ein prosbectws newydd Canllaw i Gyflogwyr i ddarganfod mwy am sut y gallai’r cynllun fod o fudd i’ch busnes, sut beth yw’r broses a beth mae pobl sy’n ymwneud â Kickstart yn ei feddwl o’r cynllun.

"Fe wnaethon ni gyflogi ein carfan gyntaf o saith cyfranogwr Kickstart ym mis Ebrill ac maen nhw wedi profi i fod yn ased go iawn mewn cyfnod byr iawn o amser. Ein nod yw cynnig cyfanswm o 20 o gyfleoedd Kickstart erbyn diwedd y flwyddyn. Mae’r potensial ar gyfer twf yn obaith cyffrous iawn i'r bobl ifanc a'r Clwb yn gyffredinol."

Adam Davy, Cyfarwyddwr Cymunedol Clwb Pêl-droed Walsall

Beth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais

Nid oes isafswm ar nifer y swyddi gwag y gallwch wneud cais amdanynt sy’n golygu y gall busnesau o bob maint elwa o’r cynllun.

Gallwch wneud cais am grant Cynllun Kickstart trwy naill ai:

Os oes angen mwy o help arnoch gyda gwneud cais gallwch gysylltu â’n tîm cyflogwyr.

Peidiwch ag oedi a gwnewch gais ar unwaith. Trwy wneud cais cyn gynted â phosibl, byddwch yn rhoi’r cyfle gorau i’ch hun i bobl ifanc ddechrau yn eich rolau.

Ar ôl i’ch swyddi gwag Kickstart gael eu cymeradwyo, bydd cefnogaeth i lenwi’ch swyddi gwag ar gael o’ch Canolfan Byd Gwaith lleol, a bydd swyddi gwag Kickstart sydd wedi cael eu cymeradwyo yn cael eu hychwanegu at dudalen Dod o Hyd i Swydd DWP ar eich rhan. Mae hyn yn helpu pobl ifanc i chwilio am swyddi gwag Kickstart yn uniongyrchol ac yn eich helpu i lenwi’ch rolau gyda’r ymgeiswyr cywir.

Gallwch hysbysebu swyddi gwag eich hun, ond rhaid cyfeirio pob swydd drwy anogwr gwaith DWP i dderbyn cyllid llawn.

Yn ychwanegol, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnal cyfres o weminarau i gyflwyno cyflogwyr i fuddion y cynllun Kickstart. Yn dilyn trosolwg o’r cynllun, bydd cyfle i ofyn cwestiynau. Bydd gweminarau yn cael eu cynnal ar Microsoft Teams. Os ydych yn dymuno mynychu, cofrestrwch am ddim ar eventbrite.

Pa gymorth arall sydd ar gael trwy’r Cynllun ar gyfer Swyddi?

Mae ystod o raglenni’r llywodraeth, y mae rhai ohonynt yn cynnig cymhellion ariannol, ar gael i gyflogwyr sy’n ystyried cyflogi gweithwyr, cynnig profiad gwaith neu uwchsgilio staff presennol.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn swyddi sy’n cyfuno hyfforddiant sgiliau ymarferol yn y gwaith â dysgu parhaus yn y gwaith, ar gael o lefel mynediad i gyfwerth â gradd meistr. Bydd eich gweithiwr yn cael hyfforddiant yn y wybodaeth, y sgiliau a’r ymddygiadau sy’n berthnasol i’w swydd a bydd angen i chi dalu cyflog iddynt.

Mae prentisiaid yn treulio 80% o’u hamser yn y gweithle ac o leiaf 20% yn ymgymryd â hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith mewn lleoliad sy’n gweddu i anghenion eich busnes – gallai hwn fod yn goleg, yn ddarparwr hyfforddiant neu mewn Sefydliad Technoleg (IoT). Gellir darparu hyfforddiant hefyd yn eich man busnes.

Lefelau T

Mae Lefelau T yn gymhwyster 2 flynedd newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed. Wedi’i gynllunio gyda chyflogwyr, mae pob Lefel T yn cyfateb i 3 Safon Uwch ac yn helpu pobl ifanc i ddatblygu’r wybodaeth, yr agwedd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu yn y gweithle.

Wrth wraidd pob cwrs mae lleoliad diwydiant 45 diwrnod, a fydd yn rhoi mynediad cynnar i chi i’r dalent fwyaf disglair sy’n dod i mewn i’ch marchnad.

Hyfforddeiaethau

Rhaglen datblygu sgiliau yw hyfforddeiaeth sy’n cynnwys lleoliad gwaith. Gall y rhaglen lawn bara rhwng 6 wythnos a blwyddyn, er bod y mwyafrif o hyfforddeiaethau’n para am lai na 6 mis.

Mae angen i’ch busnes allu cynnig o leiaf 70 awr o brofiad gwaith diogel, ystyrlon ac o ansawdd uchel.

Bydd yr hyfforddai yn ennill cymwysterau Saesneg, mathemateg, digidol a chymwysterau’n gysylltiedig â gwaith a all eu harwain ymlaen at brentisiaeth, gwaith, addysg bellach neu leoliad Kickstart.

Mwy o ffynonellau cymorth a chefnogaeth i gyflogwyr

Gall y Ganolfan Byd Gwaith eich helpu i lenwi’ch swyddi gwag yn fwy effeithlon trwy academïau gwaith yn seiliedig ar sector. Darganfyddwch fwy am y rhaglen academi gwaith yn seiliedig ar sector.

Gallwch hysbysebu a reoli eich swyddi gwag ar Dod o Hyd i Swydd. Darganfyddwch fwy am y gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd.

I gael help gyda recriwtio a chadw pobl anabl, ymwelwch â’n gwefan Hyderus o Ran Anabledd. Gall grant Mynediad at Waith dalu am gymorth ymarferol i helpu’ch gweithwyr i aros yn y gwaith os oes ganddynt anabledd. Ewch i’n tudalennau Mynediad at Waith i ddarganfod mwy.